نگاهم بر آسمانت می پوسد
کی جسارت طلوع خواهی يافت؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
مژگان

هرگاه جسارت دیدن آفتاب را یافتی، بنگر، شاید طلوع کرده باشم.