کودک چشم من از قصه تو می خوابد
باز هم قصه بگو تا به آرامش دل سر به زانوی تو بگذارم و در خواب روم......
-------------------------------
مامان امروز رفت.

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهربان نسترن

به مامانت سلام برسون .دلم براشون يه ذره شده. مامانا خيلی ماهن .نه؟