مثل پتک توی سرم می خورد. یک جمله با خط درشت در یک ایمیل ....

می خواستم برایت بنویسم که تو فقط ٢٨ سال داری. یک سال از من بزرگتر. و چه جوانی. چه کوچکی و چه بزرگ. می خواستم امروز نوشته ام را با این عنوان که حکمت حداقل به تعویق افتاده است آغاز کنم. می خواستم بگویم که من هم فهمیده ام چه قدر عجیب است که حکم تجدید نظر از حکم بدوی سنگین تر باشد....

همه حرفها توی دهانم ماسید. از این به بعد این دنیای عوضی را من برایت تعریف خواهم کرد. هیچ نگران نادیدنش نباش ....

/ 0 نظر / 21 بازدید