آن ديوار قطور....

آخر امروز کمرش شکست

ميروم نفسی تازه کنم

در هوای تو،

تو که حضورت دقايقم را سرشار می کند

/ 1 نظر / 5 بازدید
هنگامه

بالاخره شكستيش! سلام ما رو هم به هواي تازه برسون. البته اينجا هم به اندازه ي كافي هست:)