پلک می زنم،پلک می زنم
خيال می کنم مرا نگاه کرده ای
نگاه تو مرا بلند ميکند،نگاه تو خيال خالی مرا پر از بگو بخند می کند
نگاه تو پر از طلوع و روشنی است، مرا بلند می کند
مرا نگاه می کنی و صبح من شروع می شود و من نفس نفس پر از جوانه می شوم
برای عشق برای زندگی بهانه می شوم

/ 0 نظر / 5 بازدید