اونيکه با حرفهاش،با نگاه درست وزيباش به فيزيک دو بار اشک شوق به دیده من آورده بود،
اونیکه روز تولدش چشمهاش پر آب بود به نشونه سپاس،اونیکه....
دیروز از مرگ زودرس خودش حرف می زد

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهربان نسترن

نه نه خدايا لطفا نه....