آخ!کودک نازنين!
چطور بهت بگم که اين لقمه هايی که برام می چينی رو،من سالهاست که دارم می جوم و برام هيچ رنگی از تازگی ندارن؟

/ 2 نظر / 5 بازدید
hengame

چه خبره؟ يه روز نبودم برات لقمه بگيرم!! دلم برات تنگ شده. به بچه ها سلام برسون.