سودای ننوشتن

هيچ ميدونی تو اين مدت چند بار اومدم سراغ اين صفحه و هيچی نتونستم بنويسم؟
حتی نميتونی حدس بزنی!!!
شايد صد بار...
گاهی نمی نويسم چون ميدونم نميخونی و گاهی چون ميدونم ميخونی نمی نويسم

/ 0 نظر / 5 بازدید