خود در گیر

من چیز بدی نمی‌دانمش ... خود درگیری را می‌گویم. اینکه گاه و بیگاه دستت را زیر چانه خودت بزنی،‌سرخودت را بالا بیاوری و در چشمهای خودت زل بزنی:«ها؟!! چه مرگت است؟»

خودت خودش را به آن راه می‌زند،‌ موضوع را عوض می‌کند،‌ دلیل می‌تراشد،‌ آسمان و ریسمان می‌بافد و میداند که بی‌فایده است.

میداند که نمی‌تواند دورت بزند ...درد می‌کشد ...

«آره! میخواستم دیده شوم ...
یا می‌خواستم عوضی به نظر نیایم ...
می‌خواستم ... »

و همه‌اش ترجمه یک چیز است: «کاری را کردم که می دانستم نباید. کاری که بد بود ... یا شاید بد نبود اما خوب هم نبود ... یا شاید خوب بود ولی کار من نبود یا ...»

این یک اعتراف دردناک است. بخوان یک استفراغ ... من همه‌اش دنبال اثبات خودمم،‌ به دیگران، به خودم ... دیگران،‌ دیگران ... همه باید ببینند که چه گنج پنهانی در من است ... من ...

برای خودت خط و نشان می‌کشی: «جلویت را می‌گیرم،‌ له‌ات می‌کنم ... گردن کلفت کرده‌ای ... منم منم می‌زنی ...»

خودت بغض می‌کند. جمع می‌شود و تو میدانی که آدم بشو نیست. میدانی این « ننه من غریبم » ها همین آن است و تمام ... میدانی ... میدانی که همین آن هم در آن انتهای خودت،‌ مسخره‌ات می‌کند. به ریشت می‌خندد. به ضعفت. به ضعفت ... به دست و پا بسته بودنت ... ذله‌ات می‌کند ... بیچاره‌ات می‌کند. افسارت را به دنبال خود می‌کشد. ارزش‌هایت را بالا و پایین می‌کند. مسامحه می‌کند ...

و می‌داند که برنده است چون تو راهش را نمی‌دانی. خیال خام کرده‌ای که از پس خودت برمیایی. فراموش کرده‌ای که دستی دیگر لازم است ... رحمتی دیگر ...

فراموش کرده‌ای ... که انی ما ابرء نفسی الا ما رحم ربی ...

/ 0 نظر / 2 بازدید