تولد آذر

خدايا من اين زندگی را دوست دارم
تک تک لحظه هايش را،موسيقی اش را،صدا و آوازش را............
و بالاتر از همه دوستيهايش،دوستيهايش
هوای باران خورده،زمين باران خورده، آسمان،درخت،سبزه های باران خورده
و احساس باران خورده
عشق باران خورده
عشق زيبا،عشق تميز
عشق شفاف
و اين زمان گذرنده، زمان، زمان، زمان
امشب تولد آذر بود....
----------------------------------------------------------------------------۲۲/۱/۸۱
ديشب دوباره تولد آذر بود،سال و ساليان ديگر هم مثل دیشب تولد آذر خواهد بود،
اما آیا من با آذر خواهم بود؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
عاطفه

هنوز با آذر دوستی؟