آن روز که تو را بر دار می کردند،ما،انبوه کرکسان تماشا،با شحنه های مامور،مامورهای معذور،همسان و همسکوت مانديم.

خاکستر تو را باد به هر جا که برد،مردی ز خاک روييد.

------------------------------------------------------------م.سرشک

/ 0 نظر / 6 بازدید