صحنه رو می بینی حتما مگه نه؟ هیچ چی نمیخوای بگی؟ هچ کاری نمی خوایی بکنی؟ هیچی؟ هیچی؟ با تو ام خدایا ...

/ 0 نظر / 19 بازدید