صفحه‌ای دیگر

حس عجیبی است ...

ورق خوردن ... می‌بینمش که ورق می‌خورد ... زندگیم را می‌گویم ... فصل دیگری شروع شده ... این را همه نشانه‌های آشکار وپنهان می‌گویند و من بیشتر از همیشه زنم ...

چمدان در دست، کوله بردوش،‌ همه زندگی در دو یا سه کیف ... از این فرودگاه به آن فرودگاه، از این شهر به آن شهر ... پهن می‌کنم بساطم را ... پهن می‌شوم، جمع می‌کنم و جمع می‌شوم ....

گم می‌شوم و کسی پیدایم نمی‌کند ... خود خودم را می‌بینم ... کفشهایم ... قدم‌هایم ... انضباط صورتم ... ۳۲ سالگی‌ام ... گم شده‌ای دارم انگار ...

درونم چیزی در حال متولد شدن است ... تولدی در عمق شاید ... من ... درونم می‌رقصد ... ورق می‌خورد زندگی‌ام ...

این بار با صفحه‌ای دیگر به دیدنت می‌آیم ...

/ 5 نظر / 102 بازدید
روحان

با تقدیم سلام و خسته نباشی... زیبا بود

سلام

کاش یه چیزی می نوشتید اینجا.

سلام

کاش یه چیزی می نوشتید اینجا.

زازاکو

سلامی به زیبای باران .. اری چه زیباست باران و در باران بودن و قطره سرد باران به صورت گرم خوردن این یعنی زایش و تولد و این یعنی آغاز یک راه ،راهی که نمی دانی و انتهایش چیست ولی زیباست با باران بودن چون میدانی متولد میشود هر بار با تو یعنی باران ...

زازاکو

سلامی به زیبای باران .. اری چه زیباست باران و در باران بودن و قطره سرد باران به صورت گرم خوردن این یعنی زایش و تولد و این یعنی آغاز یک راه ،راهی که نمی دانی و انتهایش چیست ولی زیباست با باران بودن چون میدانی متولد میشود هر بار با تو یعنی باران ...