گاهی آدم هر چی از گذشته فرار کنه  فايده نداره...

خاطرات گاهی بهت حمله ميکنن و مجبورت می کنن دوباره و ده باره مزه شون رو بچشی.....

/ 1 نظر / 5 بازدید
زهرا

فرار نکن ده باره و صد باره مزه مزه کن تا از رو برن.